Vlissingen Download volledige verkiezingsprogramma

Wij staan voor christelijke en sociale politiek! Wij gebruiken hierin de Bijbel als geijkt kompas waarin we een respectvolle houding tonen naar onze naaste, ongeacht ras, geloof, geaardheid of politieke gezindheid.

politiek

In de gemeente Vlissingen bestaan ook armoede en sociale problematiek. Wij vinden dat de overheid geen “geldmachine” is, maar juist op respectvolle manier zorgt dat iedereen een menswaardig bestaan heeft en wordt geholpen wanneer het niet meer gaat.

politiek

Wij vinden dat barmhartigheid niet betekent dat we soft tegenover onrecht mogen staan. Onrecht is onrecht, dit moet worden benoemd en daadkrachtig aangepakt! Of dat nu politiek correct is of niet! Het grote tekort aan politieagenten mag niet tot lafhartig beleid leiden.

politiek

Op dit moment is het – bij de wet geregeld – mogelijk dat de winkels elke zondag open mogen zijn. Dat is vrijwillig. Wij vinden dat dit nooit mag worden verplicht door de lokale overheid! We gunnen alle ondernemers elke week een vrije zondag!

politiek

Wij zijn voor de handhaving van het prostitutiebeleid. Illegale prostitutie gaat vaak samen met allerlei leed en criminaliteit. Vooral de prostituees, maar ook inwoners, mogen hier niet de dupe van zijn.

politiek

Wij vinden dat vrijwilligers en organisaties die hulp bieden aan verslaafden, of prostituees die uit die wereld willen stappen, zoveel als mogelijk worden ondersteund door de gemeente.

politiek

Wij zijn niet voor gokpaleizen! We hebben liever minder mogelijkheden daarvoor. Wij zijn voor het actief bestrijden van (gok)verslaving én willen stimuleren dat er hulp wordt gezocht bij verslaving. Hulp bieden aan mensen die willen afkicken is noodzakelijk.

politiek

Wij vinden dat reclames in de openbare ruimte, die expliciet relaties onder druk zetten, of discriminerend zijn, verboden moeten worden. De SGP was de indiener van het voorstel om de Second Love en discriminerende reclames te verbieden. Geen enkele partij steunde ons voorstel. Wat ons betreft trekken we dit thema nog breder. Reclames die het leed in de wereld stimuleren, moet je niet willen zien in onze gemeente.

politiek

Medisch-ethische discussies of andere christelijke thema’s zijn vaak zichtbaarder in de landelijke politiek, dat is een feit. Bij veel lokale issues is dat niet of veel minder merkbaar. Toch proberen we hierin als christelijke partij steeds het goede te zoeken voor de stad, de dorpen, haar inwoners en bedrijven.

politiek

Wij willen dat de verkoop van drugs in onze gemeente stopt. Een belangrijke maatregel is het sluiten van de coffeeshops en het daarna streng handhaven op drugshandel.

veiligheid

Als we dan toch niet kunnen voorkomen dat er een coffeeshop komt, vinden we dat de meest logische locatie naast een politiebureau is, buiten een woonkern. Één Walcherse coffeeshop, naast het nieuwe politiebureau op de Mortiere, lijkt ons dan een logische keuze. Met het politiebureau in Vlissingen-Oost als plan-B.

veiligheid

In onze gemeente moet je dag en nacht veilig over straat kunnen lopen, fietsen of autorijden.

veiligheid

Straatracers, lawaaimotoren of simpelweg asociaal rijgedrag moet keihard worden aangepakt. Drempels en flitspalen zijn niet leuk, maar noodzakelijk om een gedragsverandering teweeg te brengen. Wij zijn voor een pilot met lawaaiflitspalen op de Boulevard, Bachlaan, Zuidbeekseweg, Stemerdinglaan en Zandweg.

veiligheid

Wij willen een inventarisatie zodat duidelijk is wat de top-vijf is van meest onveilige straten om vervolgens die straten of wegen zo spoedig mogelijk aan te passen.

veiligheid

Wij vinden dat voor alle andere straten en wegen, waar veel te hard wordt gereden, geel-zwarte drempels worden gekocht. Deze kosten slechts een paar honderd euro en kunnen tijdelijk en gemakkelijk op het wegdek worden aangebracht.

veiligheid

Wij willen dat de gemeente een participatieproces start om te bepalen waar fietspaden verlichting nodig hebben. Deelnemers aan dit proces zijn wat ons betreft de Fietsersbond, scholen, sportverenigingen en geïnteresseerde inwoners.

veiligheid

Vier jaar geleden vroegen we vooral aandacht voor meer boa’s. Maar door het tekort aan tientallen politieagenten en het huidige korps dat vergrijst, is het veel noodzakelijker dat de burgemeester er alles aan doet om hier meer politieagenten te krijgen. Wij hebben hier al vaak aandacht voor gevraagd en blijven dat doen! Ons eerste doel is: de politieopleiding terug in de gemeente Vlissingen.

veiligheid

Jaar in jaar uit horen we dat wijkagenten aangeven geen tijd te hebben voor het wijkwerk. Wij willen per 5000 inwoners één wijkagent zoals staat in de Politiewet (art. 38a.1). Dat zijn er dus negen voor onze gemeente. Op dit moment zijn er 0 beschikbaar voor dit werk.

veiligheid

Vlissingen wil een mainport zijn. Dat is goed. Qua drugs lijken we dat soms al te zijn. Wij vinden dat dit niet mag. We willen dat Vlissingen, Borsele en Terneuzen starten met één anti-drugseenheid bestaande uit politiemensen, douaniers, mariniers en marechaussees. Eén integrale aanpak om drugs de haven, de gemeente en de provincie uit te jagen.

veiligheid

Wij vinden dat koopwoningen in alle prijsklassen beschikbaar moeten zijn. Als deze er niet zijn, moeten die woningen worden gebouwd! Bouwmogelijkheden voor jong en oud, ook voor Jan Modaal.

koopwoningen

De startersleningen moeten worden uitgebreid voor starters uit Vlissingen, Souburg en Ritthem.

koopwoningen

Wij vinden dat veel aandacht nodig is voor levensloopbestendige woningen i.v.m. de vergrijzing en het feit dat van ouderen wordt verwacht dat ze langer zelfstandig blijven wonen. Wanneer een focus wordt gelegd op slimme technologische toepassingen kunnen (demente) ouderen langer thuis wonen.

koopwoningen

Wij willen dat de grond tussen de wijken Lammerenburg en Claverveld niet wordt volgebouwd met arbeidsmigrantencomplexen! Claverveld fase 1 en 2 laten zien wat voor moois kan worden gemaakt van de noordzijde van Vlissingen!

koopwoningen

Wij vinden dat de locatie op “Het Eiland”, de Piet Heinkade en het stuk richting de Groene Boulevard, een toplocatie is voor vernieuwing en uitbreiding. De eerste twee lagen kunnen worden gebruikt als parkeergarage en opslagruimte voor de bewoners. De volgende lagen vier of vijf lagen worden een mix van kleine en grote huur- en koopappartementen. Voormalige bewoners krijgen voorrang bij de aanspraak op een nieuwe woning.

koopwoningen

Ritthem voor Ritthem. Door de kleinschaligheid past hier geen grote nieuwbouwwijk. Laat bewoners en grondeigenaren zelf nadenken over het ontwerpen van een kleinschalige woonwijk.

koopwoningen

We willen dat er voldoende huurwoningen zijn in de sociale woningbouw, middensegment en vrije sector.

huurwoningen

De gemeente Vlissingen heeft veel oude huurwoningen en deze zijn naar onze mening op een gegeven moment ‘op’. Samen met de woningbouwcoöperaties dienen plannen te worden gemaakt om alle oude huurwoningen stap voor stap in de komende decennia te vervangen door nieuwe, duurzame huurwoningen.

huurwoningen

Een logische plaats voor een arbeidsmigrantencomplex is het gebied tussen de Oude Veerhavenweg en de Buitenhaven. Maar nog veel beter is het om leegstaande kantoor- en winkelpanden te gebruiken, zodat de leegstand verdwijnt en arbeidsmigranten gespreid integreren in de Vlissingse samenleving. Een succesvolle integratie verrijkt onze gemeente.

huurwoningen

Maximaal 15% van een woonwijk mag worden verhuurd aan toeristen of arbeidsmigranten. In wijken waar het percentage nu hoger ligt, moet de zogenaamde Rotterdamwet in werking treden; de woningzoekende moet dan inkomen hebben uit arbeid, bedrijf, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen of studiefinanciering. Hierdoor wordt de bevolkingsmix van een wijk veel evenwichtiger. Wij denken dat dit onze stad, dorpen en bewoners ten goede komt.

huurwoningen

Wij vinden het belangrijk dat studenten, senioren en anderen, die willen huren betaalbare huisvesting in de gemeente kunnen vinden. Het is daarom essentieel om als gemeente met de juiste partijen samen te werken.

huurwoningen

Het is belangrijk dat starters in de gemeente kunnen blijven wonen. Wij houden daarom ook de ontwikkelingen rondom de opkoopbescherming van woningen (waarmee in feite een zelfbewoningsplicht voor aangewezige woningen mogelijk wordt) in de gaten. Mocht blijken dat dit instrument werkt, dan zou dit in onze gemeente in bepaalde wijken kunnen worden ingezet om starters meer ruimte te geven.

huurwoningen

Wij vinden een wijkcentrum in iedere wijk onmisbaar voor het organiseren van activiteiten, cursussen, workshops, enz. Hierdoor kan de eenzaamheid worden teruggedrongen en de saamhorigheid aangemoedigd.

wijken

Goede communicatie tussen wijkverenigingen en gemeente is een vereiste, zodat de stem van de wijk maximaal tot zijn recht komt.

wijken

Wij vinden dat denken in oplossingen beter is dan star vasthouden aan beleidsregels wanneer inwoners een vergunning vragen voor een opbergruimte in hun voortuin, wanneer de achtertuin geen ontsluiting heeft. Een voorbeeld hiervan is de wijk Bossenburg. Openbaar groen en parkeerplaatsen grenzen daar vaak direct aan de achtertuinen. Volgens het bestemmingsplan mogen geen aanbouwen aan de voorkant van de huizen worden gebouwd. Maar het college heeft de bevoegdheid om af te wijken van dat bestemmingsplan. Wij maken, in samenwerking met andere fracties en in goed overleg met de inwoners en de wijkraad, ons sterk om deze afwijkingsbevoegdheid te benutten. Daarom hebben wij veel tijd en energie gestoken in een initiatiefvoorstel dat vergunningverlening voor het bouwen van schuurtjes aan de voorkant mogelijk kan maken. Zo kunnen inwoners toch hun fietsen, tuingereedschap, enz. veilig opbergen, zonder dat zij bijvoorbeeld hun fiets door de woonkamer moeten sjouwen. Ook krijgen inwoners de mogelijkheid om een strook openbaar groen, direct grenzend aan hun achtertuin, te verharden om zo hun achtertuin bereikbaar te maken.

wijken

Het huidige accommodatiebeleid is een drama. Deze woorden sprak de onafhankelijke Rekenkamer. Wanneer oude locaties worden gesloten of gesloopt, moet eerst duidelijk zijn hoe en wanneer de gebruikers kunnen beschikken over een nieuwe voorziening. Tot die tijd dient er niets te worden gesloten of gesloopt. Wij vinden dat verenigingen niet zomaar op straat mogen worden gezet.

wijken

Op goede, veilige speelvoorzieningen mag niet worden gekort, omdat we een artikel-12 gemeente zijn. Speeltuinen die vol staan met distels, maar wel net voldoen aan de norm van de artikel-12 inspecteur, zijn absoluut onwenselijk.

wijken

Wanneer een sluiting dreigt van een speeltuin dient de gemeente proactief in te grijpen en orde op zaken te stellen. Wij vinden dat kinderen niet de dupe mogen zijn van het wanbeleid van volwassenen. Geen taferelen zoals bij de speeltuin Oude Stad.

wijken

De Karolingenburght verdient een betere uitstraling. Wij vinden het belangrijk dat er in het centrum een groene oase ontstaat. Laat inwoners en ondernemers zelf een mooie invulling ontwerpen van het huidige ‘grasveld’. Dit is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en de nieuwe Omgevingswet! Een mooi park is een verrijking voor het dorp en vergroot de aantrekkelijkheid.

wijken

Stadspark Spuikom kan naar onze mening eenvoudig en snel worden gerealiseerd. In de binnenstad ontbreekt een park en met dit braakliggend stuk grond wordt nog niets concreets gedaan. Massale complexen horen er niet thuis. Het park wordt een verbinding met stad en strand. Gezien de parkeerdruk in de stad en bij de Boulevards, mogen hier geen parkeerplekken verloren gaan. Deze parkeerplaats kan wel een opknapbeurt gebruiken.

straten

Wij zijn absoluut tegen de ontwikkeling dat in de Spuikom een gokpaleis wordt neergezet in ruil voor hoogbouw op het Arsenaalplein.

straten

Het onderhoudsniveau van straten en openbaar groen is door de bezuinigingen verlaagd. Een goed onderhouden en schone stad of dorp is prettig om in te wonen en geeft ook een goede uitstraling naar bezoekers en toeristen. Wij vinden het absurd dat er in 2020 300.000 euro over was op de onderhoudsbegroting van het openbaar groen! Elke euro aan groenonderhoud moet worden uitgegeven aan onze stad en dorpen.

straten

Wanneer er weinig tot geen afval op straat ligt, geeft dat mensen minder of geen reden zelf ook hun afval op straat, in de berm of plantsoen te dumpen. Wat ons betreft wordt hierop gehandhaafd. Schoonmaakacties door vrijwilligers worden gefaciliteerd door de gemeente /woningbouwvereniging /wijkvereniging.

straten

Vierkante meters zijn duur. Het is zonde om onze tuinen vol te zetten met kliko’s. Natuurlijk is afvalscheiding goed voor het milieu. Maar wat machines beter kunnen dan mensen, willen wij overlaten aan machines! Nascheiding dus. Elk huishouden in de gemeente Vlissingen één GFT bak en veel verschillende ondergrondse containers op “senioren-loopafstand”. Wij willen het de bewoners makkelijk maken, zodat iedereen het leuk vindt om onze gemeente schoon te houden.

straten

Betalen naar vervuiling klinkt heel logisch en wordt in steeds meer gemeenten doorgevoerd. Wij ontvangen signalen dat het daarmee ook gelijk een stuk duurder wordt om je afval te deponeren. Dat vinden wij niet logisch. Bewust omgaan met afval is goed. Van afval een financieel strafsysteem maken niet!

straten

De terugkeer van de schillenboer in wijken met veel appartementen of ouderen is een grote wens van ons. Hierdoor is ook het scheiden van gft-afval mogelijk voor appartementen en hoogbouw.

straten

Tegen het plaatsen van grof- of klein afval naast deze containers moet streng worden opgetreden.

straten

We vinden dat mindervaliden goed en veilig over de stoep moeten kunnen lopen of rijden. Zeker in nieuw aan te leggen wijken. Een stoep van 90 centimeter breed is veel te smal. En aangezien mindervaliden ook langer thuis willen blijven wonen, is het belangrijk dat een inventarisatie wordt gemaakt van knelpunten in de openbare ruimte en bij locaties waar veel senioren wonen.

woningbouw

Rolstoelvriendelijke picknicktafels zijn een must in elk park en bos in (de omgeving van) Vlissingen, Souburg en Ritthem. Hierdoor ontstaan er veel aantrekkelijke parkjes!

straten

Bewoners mogen openbaar groen in hun straat of wijk adopteren. Wij willen niet dat de gemeente daar tot in detail op gaat sturen. Of men daar nu een kleurrijk bloemperk of een volkstuin wil aanleggen; enthousiasme van bewoners krijgt de ruimte!

straten

Een goede parkeerroute is essentieel om bezoekers naar de binnenstad of belangrijke plaatsen in de gemeente te leiden. Wij vinden dat bij binnenkomst van de gemeente duidelijk moet worden aangegeven waar kan worden geparkeerd, welke tarieven gelden en op welke manier waar kan worden betaald.. Onze aangenomen motie “Duidelijke informatie bij binnenkomst Vlissingen” is nog steeds niet uitgevoerd.

parkeerplek

Wij vinden dat er aandacht moet zijn voor het aantal vergunningen in gebieden met vergunningparkeren ten opzichte van het aantal parkeerplaatsen in die gebieden. Nu worden te veel vergunningen uitgegeven en dit leidt tot parkeeroverlast. Drie vergunningen per adres/huishouden is het maximum.

parkeerplek

Wij vinden dat te makkelijk vergunningen worden afgegeven voor het splitsen van woningen, waardoor mogelijkheden ontstaan om nóg meer parkeerplaatsen te bezetten.

parkeerplek

We willen creatieve oplossingen zoeken voor het oplossen van parkeerproblemen in wijken. Dit kan door overbodig grasveld te vervangen door, net zoals bij de Koningsweg, grasbetonblokken te gebruiken waarop geparkeerd kan worden.

parkeerplek

In de dorpen Souburg en Ritthem parkeer je gratis.

parkeerplek

Voldoende parkeerplaatsen voor mindervaliden in stad en dorpen, bij winkelcentra, buurthuizen, zorginstellingen, enz. zijn noodzakelijk. Zo wordt inhoud gegeven aan de waarde van (onafhankelijke) blijvende mobiliteit van deze inwoners en/of bezoekers.

parkeerplek

Wij willen dat in nieuwe wijken lantaarnpalen worden voorzien van een stekkerpunt. Totdat waterstof standaard wordt, zullen er elektrische auto’s bijkomen. Het percentage meerkosten op de ontwikkeling van de wijk is gering en het gemak is hoog. Ook bij winkelgebieden zou deze constructie kunnen worden toegepast.

parkeerplek

Wij willen dat in nieuwe wijken minimaal twee parkeerplaatsen per adres komen.

parkeerplek

Volgens het Klimaatakkoord moet al het (Rijks)vastgoed uiterlijk in 2050 beschikken over een klimaatneutrale energievoorziening. Voor al het vastgoed dat de gemeente heeft, dient er per locatie een plan te zijn hoe en wanneer dit gaat gebeuren en wie dat gaat betalen.

parel

Als Den Haag wil dat een inwoner, in een bestaand huis klimaatneutraal leeft, willen wij dat Den Haag óók een normale, goede financiële regeling aanbiedt. Het ombouwen van energievoorzieningen kost voor alle huishoudens in onze gemeente honderden miljoenen euro’s. Dit kost ruim 30.000 euro per huishouden! Wij gaan voor haalbaar en betaalbaar.

parel

Bomen nemen CO2 op. Meer bomen langs wegen, industrieterreinen en ander openbaar groen maakt Vlissingen, Souburg en Ritthem mooier en groener. Plant daarom veel bomen! Laat inwoners participeren: Adopteer uw eigen boom!

parel

Preventie voorkomt een crisis. Daar moet wat ons betreft de focus liggen. Voorkomen van brand, is beter dan het blussen ervan! Veel geld in het Sociaal Domein wordt uitgegeven aan situaties die al ‘in de hens staan’. De crisis is al een feit en het kind is dan al de dupe! Elk kind dat niet de dupe wordt van het gedrag van de ouders of omgeving is er één!

familie

Wij zijn voor een laagdrempelige ingang waar scholen, sportverenigingen en omwonenden de gemeente kunnen inschakelen, zodat een gezinscoach kosteloos beschikbaar is voor een inventarisatie van de gezinsproblematiek. Door voldoende menskracht kan deze hulp snel en professioneel worden gegeven.

familie

Baby’s mogen niet te vondeling worden gelegd. Samen met de huisartsen, ADRZ en andere zorg- en welzijnsorganisaties dient de gemeente er voor te zorgen dat een veilige wieg beschikbaar is om baby’s te beschermen.

familie

Wij zijn voor een coördinerende werkwijze van wijkteams, zodat zij een regiefunctie hebben in de gemeente. Signalering van problemen, samenwerking met en informatie delen aan andere instanties zijn een basisvereiste om optimale zorg te kunnen verlenen.

jeugdzorg

Wij zijn voor een veilig thuis voor (tiener)moeders. Daarbij hoort begeleiding van ongewenst zwangere (jonge) moeders. Het WMO-loket en de medische/ maatschappelijke sector werken hierin nauw samen.

jeugdzorg

Wij willen ons sterk maken voor realisatie van een babyhuis in de gemeente Vlissingen en/of op Walcheren.

jeugdzorg

Na een tijd van enorme toename van zorgaanbieders, gaat men nu terug naar een paar hoofdcontractanten. Wat er ook gebeurt, wij vinden dat voor iedereen zorg beschikbaar moet zijn. Wij zijn voor keuzevrijheid van zorgaanbieder.

jeugdzorg

Niemand mag qua zorg buiten de boot vallen.

jeugdzorg

Mantelzorg is onmisbaar. Wij willen dat de mantelzorger wordt ondersteund, gefaciliteerd en beloond. Wij willen dat het Mantelzorgcompliment weer volledig terugkeert. Geen 35 euro aan cadeaubonnen, maar gewoon 80 euro zoals het was. Dat kost maar een schijntje, vergeleken met de meer dan 100 miljoen die de gemeente uitgeeft aan het Sociaal Domein. Wij vinden het jammer dat het college daar de afgelopen jaren op heeft bezuinigd.

jeugdzorg

Wij maken ons sterk voor samenwerkingsconvenanten tussen gemeente, welzijnswerk, kerken en andere organisaties voor het bieden van eenvoudige hulp.

jeugdzorg

Wij willen dat (wanneer gewenst) een familielid, kennis, mantelzorger of andere ondersteuner van de (oudere) cliënt aanwezig mag zijn bij het keukentafelgesprek met het WMO-loket. Zo wordt, onbedoeld, een verkeerde inschatting van de thuis- en gezondheidssituatie voorkomen, waardoor mogelijk onvoldoende hulp wordt toegekend.

jeugdzorg

Wij willen ons sterk maken voor laagdrempelige sociaal juridische dienstverlening voor onze inwoners, wanneer zijn onverhoopt in conflict komen met de gemeente in het WMO-aanvraag proces. Sommige inwoners vinden dit ‘woud aan regels’ al complex genoeg. Wij vinden daarom dat zij, waar mogelijk, ondersteuning verdienen.

jeugdzorg

Het WMO-beleid is al complex genoeg vinden we. Wij willen dat er maximaal wordt samengewerkt (bijvoorbeeld met SMWO) om zo kennis en krachten waar mogelijk te bundelen.

jeugdzorg

We willen dat regelingen voor minima, zoals sport- en cultuurfonds, in stand worden gehouden, zodat kinderen, gezinnen en ouderen niet om financiële redenen worden buitengesloten..

minimabeleid

Ook in de gemeente Vlissingen komt armoede voor. Wij willen dat iedereen, die in de bijstand zit, bezoek krijgt van een financiële coach. Dit klinkt misschien betuttelend, maar er is te veel ernstige armoede om deze groep mensen maar in hun ‘sop gaar te laten koken’.

minimabeleid

Het is belangrijk dat inwoners uit de gemeente Vlissingen niet in de problematische schulden komen. De woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars en nutsbedrijven hebben daarin een belangrijke preventieve taak. Zij dienen bij een betalingsachterstand direct contact op te nemen met instanties. Orionis kan ervoor kiezen, om in samenspraak met de uitkeringsgerechtigde, de huur en zorgpremie rechtstreeks van de uitkering over te maken.

minimabeleid

Ongeveer 25% van de bevolking in de gemeente Vlissingen is 55+ en daarom vinden wij het belangrijk dat er een seniorenbeleidsplan komt.

seniorenbeleid

Wij zijn voor tegemoetkomende financiële regelingen voor ouderen. We denken dan aan ouderen met een AOW-uitkering, met of zonder een zeer laag pensioen, in combinatie met een stapeling van zorgkosten. Zij leven daardoor onder het bijstandsniveau. Voor deze groep kan je denken aan vrijstelling van OZB, lagere eigen bijdrage voor de WMO en het recht op individuele inkomenstoeslag. Samenwerking tussen Orionis, gemeente en ouderenbonden is hierin noodzakelijk. Zo kunnen we de stille armoede onder ouderen voorkomen.

seniorenbeleid

Door de digitalisering kunnen ouderen worden buitengesloten. Informatie is voor hen soms moeilijker te verkrijgen. Wij willen dat de mogelijkheid blijft bestaan dat informatie op papier wordt ontvangen, of aanmeldingen per formulier kunnen worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan (parkeer)vergunningsaanvragen of melden van bijvoorbeeld (geluids)overlast of een kapotte lantaarnpaal.

seniorenbeleid

Aan de andere kant biedt digitalisering ook veel kansen. Huisartsen, gezondheidscentra, welzijnsbedrijven en het ziekenhuis dienen hun kennis en krachten te bundelen om onze inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken bij het vitaal ouder worden.

seniorenbeleid

Wij willen dat in elke wijk of dorp een locatie is waar ouderen, digibeten en nieuwkomers cursussen kunnen volgen, zodat ze bekend raken met de digitale wereld en digitale overheid.

seniorenbeleid

Wij willen dat maatjes- en buddyprojecten, samen met Scalda, HZ en organisaties in het maatschappelijk werk, worden uitgebreid en gestimuleerd.

seniorenbeleid

Wij zijn voor het maximaal inzetten van WMO-zorgbudgetten voor onze ouderen. Dit mag nooit een bezuinigingspost worden van de gemeente.

seniorenbeleid

Wij willen dat ouderen op een eenvoudige manier aangifte kunnen doen bij de politie. Daarom is een politiepost in de gemeente onmisbaar.

seniorenbeleid

Eenzaamheid mag ook onder ouderen niet bestaan. Wij willen dat in iedere wijk een plaats (bijvoorbeeld een wijkcentrum) is waar ouderen, eventueel met andere leeftijdsgroepen, samen kunnen komen voor sociale activiteiten, cursussen, kookworkshops, maaltijden, enz.

seniorenbeleid

Wij willen dat, samen met een aantal zorginstellingen, wordt onderzocht hoe de gemeente Vlissingen een “dementie-vriendelijke” gemeente kan zijn.

seniorenbeleid

Benut “de wijsheid van de grijsheid”. Wij zijn voor het instellen van een seniorenplatform dat bij allerlei beleid gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

seniorenbeleid

In Vlissingen, Souburg en Ritthem wordt veel nieuw gebouwd en opnieuw ingericht. Wij willen dat alle (ver)bouwplannen in de openbare ruimte rollator- en rolstoelvriendelijk worden uitgevoerd.  

seniorenbeleid

De bebouwing voor de twee bestaande bedrijven blijft beperkt tot het huidige bestemmingsplan. De mogelijkheden daarvan zijn nogal ruim en wij sluiten niet uit dat, wanneer deze plannen lelijk en niet passend zijn, we alsnog tegen zullen stemmen.

nollebos

Het Nollebos blijft altijd een natuurgebied. Het idee om het natuurgebied uit te breiden richting Dishoek, waardoor één natuurgebied ontstaat van Boulevard tot Zoutelande, ondersteunen we van harte!

nollebos

Parkeren voor de bedrijven in het Nollebos & Westduinpark gebeurt op eigen terrein.

nollebos

Wij houden vast aan ons eerder ingediende amendement om de Sloeweg niet vanaf de rotonde door te trekken het Nollebos & Westduinpark in. Deze ‘hap uit het park’ beschadigt het beschermde karakter van bos en park. 

nollebos

Wij vinden dat de provinciale Kustvisie leidend is. Hierin is geen ruimte meer voor grootschalige nieuwbouw en vakantieparken aan de kust.

nollebos

De paden dienen zo spoedig mogelijk een grote opknapbeurt te krijgen. Het is een blamage dat er in 2020 drie ton over was op het groenbeheer, terwijl het Nollebos er belabberd bij lag. Dat mag niet meer gebeuren.

nollebos

Geen brede geasfalteerde paden in bos en park!

nollebos

Als het openluchttheater een prominente plek krijgt op de cultuuragenda van de gemeente Vlissingen, is het wel noodzakelijk dat deze een opknapbeurt krijgt. 

nollebos

De verbinding van de Boulevards naar het Nollebos dienen te worden verbeterd. We pleiten voor twee verharde routes: Eén route die kort en logisch is en een langere route die ook gebruiksvriendelijk is voor kinderwagens, rolstoelen en mensen met een rollator.

nollebos

Stilstaand water is achteruitgang. Samen met het Waterschap moet deze waterhuishouding worden verbeterd. De huidige oevers worden opgeknapt en veilig gemaakt met behoud van een natuurlijke uitstraling.

nollebos

Op de daarvoor geschikte plaatsen komen bloemenweiden; deze kunnen worden geadopteerd door bedrijven en natuurorganisaties.

nollebos

Plannen voor opwaardering en onderhoud van bos en park kosten nu eenmaal geld. De gemeente reserveert daarvoor de komende jaren een passend budget. 

nollebos

Alle facetten die horen bij het onderhoud en herontwikkeling van Nollebos & Westduinpark vallen onder één wethouder.

nollebos

Inwoners en belangenorganisaties worden actief betrokken bij verdere planvorming van het Nollebos en Westduinpark en maken deel uit van de ambtelijke projectgroep Nollebos. Het zou logisch zijn als dit een afvaardiging is uit de nieuw op te richten wijktafel Nollebos & Westduinpark. De wijktafel denkt actief mee welke prioriteiten worden gegeven aan de hand van de beschikbare budgetten. 

nollebos

Het geld dat nog over is uit het Wind in de Zeilen pakket dient direct aan de inwoners ten goede komen. Voorbeelden: De binnenstad verder opknappen of duizenden bomen te planten in onze gemeente.

werk

Wij zijn voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat dat ondernemers maximaal faciliteert. Vergunningsprocedures worden allemaal binnen zes weken afgerond.

werk

Bij alle diensten, die digitaal worden aangeboden door de gemeente, moet duidelijk zijn hoe deze fysiek op het stadhuis kunnen worden aangevraagd.

werk

We ontvangen veel klachten over het serviceniveau van de gemeente. Elke inwoner en elk bedrijf moet, na het afnemen van gemeentelijke diensten, een vragenlijst krijgen over de service en de resultaten dienen elk halfjaar te worden gerapporteerd. 

werk

Wij zijn voor de instandhouding van het Ondernemersloket en uitbreiding van menskracht, zodat ondernemers maximaal kunnen worden ondersteund. De ondernemers zijn het vliegwiel van de economie!

werk

Wij willen/verwachten dat binnen het stadhuis wordt meegedacht met bestaande-, uitbreidende- en toekomstige ondernemers.

werk

Burgerparticipatie is een populair begrip. Wij vinden dat er een verschil is tussen aanhoren, luisteren en concrete acties in gang zetten. Geef diepe inhoud aan burgerparticipatie en maak inwoners co-producent van beleid wat hen of hun leefomgeving aangaat. Betrek hen tot het laatste uitvoeringsmoment bij het proces.

werk

Het streven naar één Walcherse gemeente is geen doel van de SGP. Daardoor verliezen we onze Vlissingse identiteit en het scheelt miljoenen reorganisatiegeld. Dit vinden wij verspilling van geld, tijd en energie om er daarna achter te komen dat je die mensen toch nodig hebt voor het normale werkpakket.

werk

Wij willen dat op elke afdeling wordt gekeken hoe op Walchers of Zeeuws niveau (via de OZO) kan worden samengewerkt zodat krachten, kennis en budgetvoordelen worden gebundeld.

werk

Arbeidsmigranten zijn hard nodig in het Vlissingse bedrijfsleven. Wat ons betreft, zijn ze absoluut welkom en dienen we dat ook uit te stralen! Een goede, gespreide huisvesting én een succesvolle integratie in onze maatschappij zijn vanzelf een voorwaarde. 

werk

Door de krappe arbeidsmarkt lijkt het alsof er bedrijvigheid genoeg is. De laatste 10 – 15 jaar zijn echter veel banen verdwenen en die bedrijvigheid is nog lang niet op het oude niveau. Wij vinden dat er een focus moet zijn op het binnenhalen van één toonaangevend bedrijf dat opereert in een ‘nieuwe’ branche, zodat de totale bedrijvenstructuur verder wordt versterkt. Dit soort bedrijven moeten met voorrang worden behandeld en zo mogelijk gesubsidieerd.

werk

De verbinding tussen Stationsgebied, via HZ, is er één. Maar de verbinding Stationsgebied, Sluizencomplex, via de Groene Boulevard, moet worden versterkt. Van Station naar Strand en Stad behoort een simpele en laagdrempelige verbinding te zijn. De SGP wil dat wordt onderzocht hoe bijvoorbeeld de zonnetrein tussen veel meer hotspots kan worden ingezet. Uiteindelijk draait het erom dat de Binnenstad, het Stationsgebied, de scholen en de innovatieve bedrijven samensmelten tot één grote economische hotspot. Snelle logistieke verbindingen en toonaangevende bedrijven en zorginstellingen zijn daar een voorwaarde voor.

werk

Damen is een belangrijke partner voor de gemeente als het gaat om werkgelegenheid. Wij vinden het uitermate belangrijk dat de gemeente, eventueel met provincie, samen optrekt met Damen voor een krachtige lobby in Den Haag. Nederlandse onderzeeboten moeten in Nederland worden gebouwd!

werk

Wij vinden dat het college zich maximaal moet inspannen voor extra kerncentrales bij Borsele. Dat is de beste plek om nieuwe centrales te bouwen vinden wij. Het nadeel van het kernafval lossen we op bij Covra en nieuwe centrales bieden een enorme impuls voor werkgelegenheid en onderwijs voor de komende decennia. Campus Zeeland 3.0. De SGP is voor een krachtige lobby voor minimaal twee grote centrales van ten minste 1000 MW per stuk. Als de windmolens een gesponsorde stekker van 4 miljard euro krijgen van Den Haag, dan kunnen die twee centrales daar ook nog wel bij! De huidige centrale is oud en moet na opening van de nieuwe centrales direct dicht.

werk

Wij willen dat de gemeente, samen met het Waterschap Scheldestromen, een plan maakt om de Boulevard aan te kleden met (palm)bomen zodat deze er groener en aantrekkelijker uit gaat zien.

werk

Na de coronacrisis zal de markt voor riviercruises weer gaan groeien. We willen dat Vlissingen een hotspot wordt, in plaats van doorvaartplek, zoals nu het geval is.  

werk

Wanneer behoefte is aan meer ligplaatsen, kan een stuk van de 2e Binnenhaven opnieuw worden ingericht om ook daar een jachthaven te (laten) realiseren.

werk

Wij willen dat de gemeente Vlissingen een aantal mooie camperplaatsen krijgt.

werk

We zijn voor duidelijk vindbare fysieke toeristische informatiepunten. Het MuZEEum kan een mooie rol vervullen in het aanbieden van begeleide thematische wandel- en fietsroutes.

werk

De openbare boothelling was 0,5 graad te steil en daarmee onveilig, volgens het college. Onbestaanbaar dat een openbare, gratis toegankelijke boothelling in een maritieme gemeente als Vlissingen is gesloten! Wij vinden een openbare boothelling belangrijk en willen dat de betonnen barrière wordt verwijderd, zodat deze gratis helling weer kan worden gebruikt. Borden met informatie over het hellingspercentage en “gebruik op eigen risico” maken gebruikers voldoende bewust en voorzichtig.

werk

Wij vinden het nodig dat de binnenstad compacter wordt. Een binnenstad met originele winkels en een leuke beleving is een verrijking en trekt publiek.

winkelstad

Een doorgang tussen de Lange Zelke en de Oude Markt blijft nodig om voor winkelend publiek het winkelrondje mogelijk te maken.

winkelstad

De gemeente zorgt voor een goed onderhouden, veilig en vooral schoon stadscentrum. Goede verwijzing naar het centrum, parkeergelegenheden en goede communicatie zijn een must. Bankjes met een houten zitvlak verdienen de voorkeur boven staal of beton.

winkelstad

Initiatieven tot het organiseren van leuke markten, proeverijen, kinderactiviteiten, enz. dienen door de gemeente te worden gefaciliteerd. Wij hebben ons uiterste best gedaan om kleine versmarkten op meer momenten in de week toe te staan. Wij hebben het college hierin nog niet meegekregen. 

winkelstad

Wij vinden dat veel meer openbare toiletten moeten komen. Primair in het stadscentrum en bij grote parkeerplaatsen, maar ook op andere centrale punten in de stad en dorpen. De ‘vindbaarheid’ is minstens zo belangrijk.

winkelstad

Het verschil in tarief tussen begraven en cremeren is te groot. Het is vreemd dat je bij het nadenken over de naderende dood een financiële afweging moet maken bij het kiezen tussen begraven of cremeren.

zorg

Wij vinden het ongehoord dat de gemeente met een boekhoudkundige truc de kosten van onderhoud van de begraafplaats op de schouders legt van de nabestaanden. Begraven wordt op deze manier in de gemeente Vlissingen een ‘luxe’. De kosten voor het openbare groen van de begraafplaats horen bij de kosten van het openbare groen van de gemeente. In 2020 had men daar notabene 300.000 euro over op het budget! Begraven en cremeren horen beide even duur te zijn en vooral betaalbaar.

zorg

Wij willen dat elke nabestaande het aanbod krijgt voor een nabestaandencoach om hen zo wegwijs te maken in de nieuwe financiële situatie. Zo wordt armoede voorkomen!

zorg

Wij willen dat de gemeente actief participeert in de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven enerzijds en HZ University of Applied Sciences, Scalda en UCR anderzijds. Dit versterkt het profiel van de gemeente Vlissingen en biedt kansen voor allerlei internationale verbindingen. Dit geldt niet alleen voor de samenwerking in het bedrijfsleven maar juist ook bij de semipublieke sector als gezondheids- en ouderenzorg.

sport

Wij willen dat de gemeente Vlissingen zich inzet voor (aqua) technische opleidingen op MBO- en HBO-niveau. De opleidingen Windenergie en Kernfysica zijn vanzelfsprekend een must voor Vlissingen!

sport

De gemeente Vlissingen behoort een goede skate- en pumptrackbaan te hebben. Bij voorkeur overdekt, zodat men daar in de zomer en winter overdag en ’s avonds terecht kan!

sport

Het idee om op drie locaties fitnesstoestellen in de openbare ruimte te plaatsen ondersteunen wij van harte!

sport

Vlissingen in beweging! Het kennismakingsevenement met allerlei sporten hoort bekend te zijn bij elke inwoner van Vlissingen, Souburg en Ritthem. Sporten is gezond voor iedereen!

sport

Wij vinden het belangrijk dat huurtarieven van sportaccommodaties voor iedereen betaalbaar zijn.

sport

We willen dat Vlissingen de leukste Citytrip van België en Nederland wordt. Dat hoort ambitie nummer 1 te zijn van het college!

cultuur

We zijn voor blijvende aandacht en behoud van ons erfgoed. Denk hierbij aan onze molens, Slag om de Schelde, Oostbeer en monumentale gebouwen. De gemeente dient zich in te spannen om deze, zoveel als mogelijk, toegankelijk te maken.

cultuur

Wij willen bevorderen dat, in samenwerking met de andere Walcherse gemeenten en betrokken partijen, de bunkers van de Atlantikwall en het Landfront één geheel gaan vormen en zo één grote aantrekkelijke attractie zijn.

cultuur

Ceremonies rondom de Tweede Wereldoorlog, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Koningsdag, de Indiëherdenking, April 6 (bevrijding van de Spaanse bezetter), Oranjeconcerten enz. horen in stand te worden gehouden en, waar nodig, te worden ondersteund door de gemeente. Samenwerking met harmonie, brassband en ook bevrijdingscomités is daarbij vanzelfsprekend.

cultuur

We zijn voor het behoud van de stedenband tussen Vlissingen – Ambon. Dit is belangrijk omdat een grote groep inwoners daar hun roots heeft.

cultuur

Wij vinden dat het culturele onderwijs niet uit de gemeente Vlissingen mag verdwijnen. Kinderen en volwassenen kunnen in onze gemeente muziekonderwijs en onderwijs op het gebied van beeldende kunsten volgen. Particulieren die op deze gebieden lesgeven, kunnen door de gemeente worden gefaciliteerd door het aanbieden van lesruimte tegen een acceptabele huur. De gemeente dient kunstzinnig talent te faciliteren door het in stand houden van (muziek)podia.

cultuur

Kinderen uit onze gemeente betalen meer voor de Zeeuwse Muziekschool dan kinderen uit andere gemeenten. Wij vinden dat we dit niet kunnen uitleggen aan onze inwoners. Muziek(onderwijs) toegankelijk voor iedereen!

cultuur

Het Muziekpodium Zeeland (MPZ) organiseert klassieke concerten in de Sint Jacobskerk. Dit verdient financiële steun van de gemeente. Wij willen dat het bezoeken van zo’n concert voor iedereen toegankelijk blijft.

cultuur

Ook eenmalige, nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur verdienen subsidie uit het Cultureel Aanjaagfonds. Daarbij wordt niet alleen gekeken welke meerwaarde deze initiatieven hebben voor de stad, maar ook voor een wijk/buurt/dorp of een bepaalde (etnische) groep mensen.

cultuur

Vlissingen profileert zich als evenementenstad. Rescue Vlissingen is een prachtig evenement voor alle lagen van de bevolking. Bevrijdingsdagconcerten in de buitenlucht (Liberty-Dance) mogen niet worden ervaren als een “gevangenis van teveel decibellen” en doordringende beats voor omwonenden. We vinden dat de gemeente oog moet hebben voor deze overlast. Geluidsmetingen zijn nodig bij alle evenementen en waar de normen worden overschreden, is handhaving nodig. Bij het verstrekken van een vergunning voor een evenement worden duidelijke voorwaarden gesteld, ook in het kader van de Zondagsrust.

cultuur

Het is mooi dat er veel gebeurt in het Scheldekwartier en dat de schuldpositie verbetert. De aanname dat de tekorten in het Sociaal Domein wel worden gedekt door het Artikel-12 traject, maakt dat de totale situatie fragiel blijft. Totdat ook dat is opgelost, dient de gemeente voorzichtig te zijn met grote uitgaven.

financieel

Wij willen dat het Wind-in-de-Zeilen-pakket primair wordt gebruikt tot versterking van de economie van de gemeente. Dit geld mag niet worden gebruikt als lapmiddel voor wens-denkprojecten, waar anders te weinig financiële dekking voor is.

financieel

Of je nu voor of tegen het behoud van de Machinefabriek bent; de businesscase moet integraal, transparant en zuiver zijn. Op dit moment worden miljoenen euro’s gestoken in een opknapbeurt, zonder dat duidelijk is wat er nu precies met dit gebouw gaat gebeuren. Dat vinden we geen verstandig beleid.

financieel

Het financieel beleid is gebaseerd op “de gebruiker betaalt”. Dit zelfs tot en met onze overledenen toe. Naar onze mening is dat star. Een heroverweging van deze methodiek is wenselijk.

financieel

Ondernemers hebben recht op een vrije zondag. De lokale overheid mag hen niet verplichten om op zondag open te zijn.

samenvatting

Geen leedbevorderende reclames (o.a. Second Love) in Vlissingen.

samenvatting

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en wij pleiten dat iedereen wordt geholpen wanneer het niet meer gaat (barmhartigheid).

samenvatting

Geen drugshandel in onze gemeente. Dus ook geen coffeeshops!

samenvatting

Meer blauw op straat. Wij willen dat de wijkagent vaak zichtbaar is op straat.

samenvatting

Onveilige straten direct aanpakken!

samenvatting

Hardrijders moeten worden afgeremd en waar nodig moeten fietspaden worden verlicht.

samenvatting

Wij willen dat er voldoende koopwoningen beschikbaar komen voor alle doelgroepen in Vlissingen, Souburg en Ritthem.

samenvatting

Wij willen voldoende betaalbare huurwoningen in onze gemeente.

samenvatting

Starters moeten in de gemeente kunnen blijven wonen of zich daar kunnen vestigen.

samenvatting

Wij staan achter de visie om bestaande woningen op termijn klimaatneutraal te maken, mits haalbaar en betaalbaar voor onze inwoners.

samenvatting

Wij staan voor focus op preventieve zorg met de familie als veilige basis.

samenvatting

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een beroep kan doen op een gezinscoach.

samenvatting

Senioren met hoge zorgkosten en een minimuminkomen willen wij tegemoetkomen met financiële regelingen. Daarnaast willen wij hulp beschikbaar stellen op het gebied van digitalisering.

samenvatting

Wij ondersteunen en belonen de mantelzorger.

samenvatting

Het Nollebos en Westduinpark moeten altijd een natuurgebied blijven.

samenvatting

Geen massale verblijfsaccommodatie, maar juist kleinschalig en opgaand in de natuur.

samenvatting

Wandelpaden en oevers verdienen een natuurlijke uitstraling en daar hoort geen asfalt(weg) bij. Hierbij letten wij op het gebruiksvriendelijke karakter voor jong en oud. Ook voor mindervaliden.

samenvatting

Wij pleiten voor het goed onderhouden van het Nollebos en Westduinpark. Inwoners worden actief betrokken bij verdere planvorming.

samenvatting

Wij zijn voor het behoud van onze maritieme identiteit en willen dat onze inwoners actief worden betrokken bij het beleid. Iedere inwoner en ondernemer heeft daarom recht op een goed serviceniveau van de gemeente.

samenvatting

Het opknappen van de binnenstad en meer groen (bomen) in onze gemeente heeft onze prioriteit. Dit komt de aantrekkelijkheid van onze stad mede vanuit toeristisch oogpunt ten goede.

samenvatting

Voldoende beschikbare parkeerplaatsen voor onze inwoners!

samenvatting

Een goed vestigingsklimaat is heel belangrijk. Hiermee halen we bedrijven en werkgelegenheid (banen) naar Vlissingen.

samenvatting

Wij zijn voor een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven enerzijds en de onderwijsopleidingen in Vlissingen anderzijds.

samenvatting

Wij ondersteunen het initiatief ‘Vlissingen in beweging’ van harte. Sporten is gezond voor iedereen en moet betaalbaar zijn.

samenvatting

We hebben in gemeente Vlissingen een schat aan cultureel erfgoed. Dit moet goed worden onderhouden en bewaard en indien mogelijk toegankelijk worden gemaakt.

samenvatting

Wij pleiten voor gezond financieel beleid. Dat betekent: voorzichtig zijn met grote uitgaven en niet het beleid enkel baseren op ‘de gebruiker betaalt’.

samenvatting